2021 ЕЛНЫҢ  28 МАЕНДА  МИЛЕК САТУ БУЕНЧА  ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА АУКЦИОН  УЗДЫРУ ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТИ ХӘБӘР

2021 елның 29 апреле, пәнҗешәмбе

 

 

    Милек сатучы:  «Азнакай шәһәрен төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе» акционерлык җәмгыяте.

Урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Азнакай шәһәре, Лениногорск тракты, 22 йорт. 

Элемтә өчен телефоннар: 8 (85592) 7-75-29. Электрон почта адресы: aznmpp@yandex.ru

Элемтә өчен җаваплы зат- Мортазина Әлфия Әнвәр кызы.

    Хосусыйлаштыру ысулы: Мөлкәтнең бәясе турында тәкъдимнәр бирүнең  ачык рәвеше белән аукцион уздыру юлы белән милекне электрон формада сату.

     Милек сату Россия  Федерациясе Граждан кодексы, "Көндәшлекне  яклау турында" 2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ номерлы Федераль закон,  "Дәүләт  һәм муниципаль милекне  электрон формада сатуны оештыру һәм үткәрү турында" 2012 елның 27 августындагы  860 номерлы  Россия Федерациясе  Хөкүмәте карары,   “Аукционда дәүләт яки муниципаль милекне сатуны оештыру турындагы нигезләмәне һәм дәүләт яки муниципаль милектә булган сатуны оештыру турындагы нигезләмәне раслау хакында”  2002 елның 12 августындагы 585 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары”, “Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы” Муниципаль казна учреждениесең  «Азнакай шәһәрен төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе» Акционерлык җәмгыятенә электрон формада транспорт чараларын сатулар үткәрүне килештерү турында”  2021 елның 19 апрелендәге 438 номерлы боерыгы  кагыйдәләренә нигезенләнеп  үткәрелә.

    Мөлкәтне сатуны оештыручы (электрон мәйданчык операторы): «Татарстан Республикасы Дәүләт заказы агентлыгы» акционерлык җәмгыяте.

Урнашу урыны: 420021, Татарстан Республикасы, Казан ш., Мәскәү ур., 55; телефон: (843)292-95-17. Техник ярдәм хезмәте – (843)212-24-25.

     Мөлкәтне электрон  формада сату үткәреләчәк  электрон  мәйданчык адресы: «Дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне электрон формада сатуны оештыру өчен юридик затлар исемлеген раслау турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 4 декабрендәге 2488-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган «Татарстан Республикасы Дәүләт заказы агентлыгы»  Акционерлык җәмгыятенең электрон мәйданчыгы  - sale.zakazrf.ru      (SALEEOA00003607 номерлы белдермә)

     Милек исеме (мөлкәт  характеристикасы):

1 лот - Машина комбинированная КО-829А, год выпуска 2006, Идентификационный номер (VIN)- XVL48330060000415. Башлангыч бәясе: 106900,00 сум. Аукцион адымы – 2000,00 сум. Задаток  - 21380,00 сум.

Сатылыр алдыннан ел дәвамында игълан ителгән мөлкәтне сату буенча алдагы сатулар һәм мондый милекне сату нәтиҗәләре турында мәгълүматлар: Милек сатуга беренче мәртәбә куела.

   Задаток  кертү турында таләп. Аукционда катнашу өчен задаток суммасы (лотның башлангыч бәясеннән 20 % ) гаризаларны кабул итү вакыты дәвамында электрон мәйданда теркәлгәндә ачык дәгъва кылучының виртуаль счетына бердәм түләү белән күчерелә (кертелә): р/с 40602810900028010693, получатель АО«АГЗРТ», банк ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань, БИК 049205805, к/с30101810000000000805, ИНН 1655391893, КПП 165501001. Түләү  билгеләнеше: Назначение платежа: «Финансовое обеспечение заявки для участия в электронном аукционе, счет № _____________________. НДС не облагается».

 Әлеге  хәбәр задаток турында шартнамә  төзү өчен РФ Гражданлык кодексы 437 статьясы нигезендә гавами оферта булып тора, ә претендент тарафыннан заявка бирү һәм задатокны күчерү шундый оферт акцепты була  һәм задаток турында килешү язма рәвештә төзелгән дип санала.

 Аукционда катнашу өчен дәгъвачыларны  теркәү датасы, вакыты һәм тәртибе: 

Сатуларда катнашу мөмкинлеге алу өчен мәйданчыкта sale.zakazrf.ru кулланучы электрон мәйданчыкта аккредитация процедурасын узарга тиеш.

Аккредитация буенча Инструкция «Документлар» бүлегендә «Оешманы теркәү буенча Инструкция” бүлекчәсендә урнаштырылган.

Сатуларда катнашу буенча Инструкция «Катнашучы инструкциясе»  “Документлар” бүлегендә урнаштырылган.

Электрон мәйданчык тәүлек буе эшли.

Гариза бирү тәртибе, урыны, вакыты һәм тәмамлану вакыты:

Мөлкәтне сатуда катнашу өчен гаризалар бирү вакыты башлану датасы - мөлкәтне сату турында www.torgi.gov.ru рәсми сайтта, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы сайтында - http://aznakayevo.tatar.ru  һәм sale.zakazrf.ru электрон мәйданчыкта мәгълүмати хәбәр урнаштырылган көннән соң килүче көн.

Гаризалар кабул итү тәмамлану көне:  2021 елның 26 маенда 16:00 сәгатьтә

Электрон формадагы аукционда катнашу өчен  дәгъвачылар sale.zakazrf.ru электрон мәйданчыкта теркәлергә тиеш.

Гариза бирү тәртибе:

Гариза чикләнмәгән даирәдәге затларга керү өчен ачык булган электрон мәйданчыктагы электрон форманы тутыру юлы белән документларның электрон образлары кушымтасы белән бирелә.

Бер зат бары тик бер генә гариза бирергә хокуклы.

Претендентлардан гаризалар кабул иткәндә оештыручы гаризаларны һәм аларга кушып бирелә торган документларны гаризалар кабул итү журналында теркәүне тәэмин итә. Һәр гаризага кабул итү көне һәм вакыты күрсәтелгән номер бирелә. Гариза кергәннән соң бер сәгать эчендә оештыручы претендентка гариза юллау юлы белән, теркәлгән гаризаның электрон күчермәләрен һәм аңа кушып бирелә торган документларны кушып, гариза юллау турында хәбәр итә.

Билгеләнгән срокны бозып бирелгән гаризалар электрон мәйданчыкта теркәлми.

Гаризаны чакыртып алу тәртибе:

Дәгъва кылучы гаризаларны кабул итү тәмамланган көннән дә соңга калмыйча гаризаны электрон мәйданчыкка чакыртып алу турында хәбәрнамә юллау юлы белән кире алырга хокуклы.

Гаризаны чакыртып алу турында белдерү бер сәгать эчендә сатучының "шәхси кабинетына" керә, бу хакта дәгъвачыга тиешле хәбәрнамә җибәрелә. Дәгъвачыдан кергән задаток гаризаны чакыртып алу турында хәбәр кергән көннән соң  5 календарь көн эчендә кире кайтарылырга тиеш. Гаризаларны кабул итү тәмамланганнан соң дәгъва кылучы тарафыннан гаризаны чакыртып алу очрагында задаток дәгъвачылар өчен билгеләнгән тәртиптә кире кайтарыла.

Катнашучылар тарафыннан тапшырыла торган документлар исемлеге һәм аларны рәсмиләштерүгә карата таләпләр:

Аукционда катнашу өчен дәгъвачылар исемлек нигезендә электрон документлар белән гаризаның электрон формасын тутыралар:

физик затлар шәхесне раслаучы документ яки аның барлык кәгазьләренең күчермәләрен, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык күрсәтәләр;

юридик затлар гамәлгә кую документларының таныкланган күчермәләрен, директорны билгеләп кую турында югары орган беркетмәсен, юридик затның устав капиталында дәүләт өлеше турында мәгълүмат, мөлкәт сатып алу турында югары идарә органының язма рәвешендә карар (әгәр бу кирәк нигезендә гамәлгә кую документлары претендент), вәкилгә ышанычнамә тапшыралар.

Гаризага кушымта итеп бирелә торган документлар электрон рәвештә бирелә (сканерланырга тиеш).

Хосусыйлаштыруда аерым категория затларның катнашуына чикләүләр: -

Сатып алучыларны башка мәгълүмат белән таныштыру тәртибе:

Мөлкәтне карауны оештыру, сатуда катнашу өчен гариза рәсмиләштерү, өстәмә мәгълүмат алу мәсьәләләре буенча эш көннәрендә 7.00 дән 16.00 сәгатьгә кадәр (төшке аш 11:00 дән 12:00 гә кадәр) Татарстан Республикасы, Азнакай шәһәре, Лениногорск тракты, 22 йорт,  «Азнакай шәһәрен төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе» акционерлык җәмгыятенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин.

Элемтә өчен җаваплы зат- Харрасов Рәшит Әхмәтриза улы.

Электрон мәйданчыкта сатуларда катнашу мөмкинлеге турында өстәмә мәгълүмат алу мәсьәләләре буенча эш көннәрендә мәскәү вакыты буенча 8:30 сәгатьтән 16:00 сәгатькә кадәр техник ярдәм күрсәтү хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин: (843) 212-24-25, sale@mail.zakazrf.ru.

Урнаштырылган мәгълүматның аңлатмаларын алу: Электрон мәйданчыкта теркәлүгә карамастан, теләсә кайсы зат, гариза бирү тәмамланганчы, 5 эш көненнән дә соңга калмыйча, оештыручының электрон адресына урнаштырылган мәгълүматны аңлату турында сорау җибәрергә хокуклы. Гарызнамә кергән көннән алып 2 эш көне эчендә оештыручы запрос предметын күрсәтеп аңлатманы ачык рәвештә урнаштыра, ләкин запрос алынган зат күрсәтмәсеннән башка.

Катнашучыларны билгеләү һәм аукционда катнашу өчен гаризаларны карау көне: 2021 елның 27 маенда.

Гариза биргән барлык дәгъва кылучыларны дәгъва кылучылар дип тану турындагы беркетмәгә кул куйган көннән соң киләсе эш көненнән дә соңга калмыйча аукционда катнашучылар дип тану турында яки аукционда катнашучылар тарафыннан баш тарту нигезләре күрсәтелгән дип танудан баш тарту турында белдерү юллана.

Аукционда катнашуга кертелмәгән дәгъвачылар турында мәгълүмат электрон мәйданчыкның ачык өлешендә, сатуларны үткәрү турында мәгълүмат урнаштыру өчен Россия Федерациясенең www.torgi.gov.ru рәсми сайтында һәм sale.zakazrf.ru электрон мәйданчыкта – урнаштырыла.

Электрон формада аукцион үткәрү датасы һәм вакыты: 2021 елның 28 маенда.

Башлана 09:00 сәгатьтә (аукцион процедурасын үткәрү вакыты электрон мәйданчык эшли торган җирле вакытка туры килә).

Электрон формада аукцион үткәрү кагыйдәләре:

Аукцион процедурасын үткәрү вакытында оештыручы катнашучыларны электрон мәйданның ябык өлешенә керү мөмкинлеген һәм алар тарафыннан мөлкәт бәясе турында тәкъдимнәр бирү мөмкинлеген тәэмин итә.

Аукцион үткәрелә башлауга бер сәгать эчендә катнашучыларга мөлкәт сатып алу турында башлангыч бәядән хәбәр итү тәкъдим ителә.

Күрсәтелгән вакыт эчендә булса:

а) мөлкәтнең башлангыч бәясе турында тәкъдим кертелде, шул ук вакытта "аукцион адымы" на арттырылган мөлкәт бәясе турында түбәндәге тәкъдимнәрне тапшыру өчен түбәндәге һәр тәкъдимне тапшырганнан соң 10 минутка озайтыла. Милек бәясе турындагы соңгы тәкъдимне 10 минут эчендә тапшырганнан соң түбәндәге тәкъдим кертелмәсә, электрон мәйданчыкның программа-аппарат чаралары ярдәмендә аукцион тәмамлана;

б) мөлкәтнең башлангыч бәясе турында бер генә тәкъдим дә алынмады, ягъни электрон мәйданчыкның программа-аппарат чаралары ярдәмендә аукцион тәмамлана. Бу очракта мөлкәт бәясе турында тәкъдимнәр тапшыру вакыты тәмамлана, бу очракта аукционны тәмамлау вакыты булып тора.

Җиңүчене билгеләү тәртибе: мөлкәтнең иң югары бәясен тәкъдим иткән катнашучы җиңүче дип таныла.

Аукцион нәтиҗәләре ясау урыны һәм вакыты: аукцион тәмамланганнан соң, аны үткәрү урыны буенча.

Аукцион процедурасы сатучының аукцион йомгаклары турындагы беркетмәгә кул куйганнан соң тәмамланган дип санала. Аукцион нәтиҗәләре турында беркетмә җиңүченең мөлкәт сату-алу килешүе төзү хокукын раслый. Аукцион нәтиҗәләре турындагы беркетмәгә кул куйганнан соң бер сәгать эчендә җиңүчегә аны җиңүче дип тану турында белдерү кәгазе, беркетмә кушымтасы белән җибәрелә.

Аукционда катнашучыларга задатокларны кире кайтару:

Аукционда катнашу өчен задаток  түләгән  затларга акчалар түбәндәге тәртиптә кайтарыла:

а) җиңүчедән тыш катнашучыларга - аукцион нәтиҗәләрен чыгарган көннән соң 5 календарь көн эчендә;

б) аукционда катнашырга рөхсәт ителмәгән дәгъвачыларга -   претендентларны аукционда катнашучылар дип тану турындагы беркетмәгә кул куйганнан соң 5 календарь көн эчендә.

Сату-алу килешүе төзү вакыты һәм шартлары:

Мөлкәт сатуга йомгак ясаганнан соң  сату буенча җиңүче 5 (биш) эш көне дәвамында сату-алу килешмәсенә кул куярга һәм сату-алу килешүе төзелгән  соң 10 (ун) көннән дә соңга калмыйча түләргә тиеш

  Сату-алу килешүе нигезендә сатып  алынган мөлкәт өчен түләү  исәбенә мөлкәтне сатуда җиңүче  керткән задаток исәпкә алына. Җиңүченең мөлкәт сату-алу шартнамәсен  билгеләнгән срокта төзүдән баш  тартуы яки аннан баш тартуы  очрагында мөлкәт сату нәтиҗәләре сатучы тарафыннан юкка чыгарыла, җиңүче күрсәтелгән шартнамә төзү хокукын югалта, задаток аңа кире кайтарылмый.

Сатып алучының җаваплылыгы, мөлкәт өчен билгеләнгән вакытта түләүдән баш тарткан яки читләшкән очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендә мөлкәт сату-алу килешүендә карала, задаток аңа кире кайтарылмый.

Сату-алу килешүе шарты белән сатып алучыларны таныштыру тәртибе:

Сатып алу-сату килешүе проекты, сатуларны үткәрү турында мәгълүмат  Россия Федерациясенең -  www.torgi.gov.ru  рәсми сайтында,   sale.zakazrf.ru  - электрон мәйданчыкта урнаштырылган.

Өстәмә мәгълүмат:

1. Дәгъвачылар, сатуларда катнашучылар, сатучы  һәм сатуларны оештыручы арасында  документлар әйләнеше электрон  мәйданчык аша претендент исеменнән  эш итү хокукы булган затның  электрон имзасы белән расланган электрон документлар яисә электрон документлар рәвешендә, башкарыла. Милекне сату-алу килешмәсе гади язма формада төзелә.

2. Электрон  мәйданчыкта электрон документларны  булдыру, алу һәм җибәрү вакыты  электрон мәйданчык эшли торган җирле вакытка туры килә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International