Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2020 елның 01 октябрендәге 256 нчы номерлы «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәрешләр кертү хакында от 03.02.2021 №15

№162 от 25.05.2020 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 27 ноябрендҽге 336 нчы номерлы "Архитектура һҽм шҽһҽр төзелеше өлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентлары турында" карарына үзгҽрешлҽр кертү хакында

№336 от 27.11.2019 Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында

№301 16.10.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 08.05.2018 ел №100 «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» карарына үзгәрешләр кертү турында (25.07.2018 №151, 28.12.2018 №367 карарлар редакциясендә)

№278 19.10.2019 «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 08.05.2018 ел №100 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты карарына үзгәреш кертү хакында (28.12.2018 ел №367, 22.04.2019 ел №97 карарлар редакциясендә)

№97 22.04.2019 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына (2018 елның 25 июлендәге 151, 28.12.2018 ел, 367 номерлы карар редакциясендә) үзгәрешләр кертү турында

№ 367 28.12.2018 Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Архитектура һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар редакциясендә)

Соңгы яңарту: 2021 елның 15 феврале, 09:33

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International